Rekrutacja 2024/2025

INFORMACJA O ZAPISACH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. JANA PAWŁA II w WOŁOMINIE
na rok szkolny 2024/2025

1. Zgłoszenia oraz wnioski o przyjęcie do klasy 1 szkoły podstawowej należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego – link do systemu rekrutacji dostępny od 1 marca 2024 r.
2. Zapisy do szkoły prowadzone są od 1 marca 2024 r. od godz. 9:00 do 29 marca 2024 r. do godz. 14:00

INOFORMACJE OGÓLNE
Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

ZASADY PRZYJĘĆ
Do danej szkoły podstawowej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia. Dzieci spoza obwodu szkoły, zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin, mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wolne miejsce na podstawie wniosku.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie – link

Kandydaci spoza obwodu
Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu danej szkoły, zamieszkałego na terenie Gminy Wołomin, odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII-2/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Gminie Wołomin do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnie z podanym miejscem zamieszkania).

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin na rok szkolny 2024/2025 zawarte są w Zarządzeniu nr 30/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 31.01.2024 r. 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/ opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Skip to content