RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie

Administratora Danych Osobowych (ADO)

w zakresie przetwarzania danych osobowych uczniów

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) jest Zespół Szkół nr 3 w Wołominie (05-200 Wołomin, ul Kazimierza Wielkiego 1)

Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się poprzez adres email: aleksander.jaszczolt@gmail.com, pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych lub osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

a. Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO – po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Rodziców/Opiekunów prawnych realizacja celów związanych z promocją działań Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunek uczniów,

b. Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikających m.in. z takich przepisów jak:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – (Dz.U. z 2019 poz. 1900)

c. na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych (monitoring wizyjny zlokalizowany na terenie szkoły) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, osób i ochrony mienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół Szkół nr 3 w Wołominie na szkodę oraz na podstawie art. 108a Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni pracownicy.

Dane osobowe Państwa dziecka są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych),
 2. organom publicznym, instytucjom i podmiotom trzecim uprawnionych do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej),
 3. Miastu i Gminie Wołomin,
 4. Powiatowi Wołomińskiemu,
 5. gazetom lokalnym.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani, Państwa dziecka danych do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Zespół Szkół nr 3 w Wołominie przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia), usunięcia jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim Pan/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji (adres) wskazane w pkt. Administrator danych osobowych. Może Pan/i również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Czy podanie danych jest obowiązkowe

Podanie poniższych danych osobowych jest wymogiem ustawowym:

 1. dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania,
 2. informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych)
 3. dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej,
 4. informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół nr 3 w Wołominie,
 5. Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia.

Przetwarzanie danych takich jak imię, nazwisko, klasa, wyniki ucznia i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i/lub video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowane przez Zespół Szkół nr 3 w Wołominie zależy od dobrowolnej zgody Rodziców/Opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Skip to content