Stypendium Burmistrza Wołomina im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego

Rada Miejska w Wołominie w dniu 30 czerwca 2020 r. przyjęła Uchwałę Nr XXI-88/2020 w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Zgodnie z ww. Uchwałą przyjęto:

1) Stypendium Burmistrza Wołomina im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego,

2) Stypendium dla absolwentów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych za wysokie wyniki w nauce.

3) Stypendium dla uczniów wspomagające rozwijanie pasji i zainteresowań.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium o których mowa w pkt 1 upływa 30 września roku w którym nastąpiło ukończenie szkoły.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium o których mowa w pkt 2 upływa 10 września, roku w którym absolwent ukończył szkołę,

Termin składania wnioski o przyznanie stypendium o których mowa w pkt 3, upływa 31 października każdego roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zasad przyznawania stypendium w załączonych dokumentach

UCHWAŁA

WNIOSEK

ZARZĄDZENIE O WZORZE WNIOSKU

Skip to content